Tel.: +420 724 162 210

Ustavující schůze Spolku přátel Kunětické hory

Dne 5. 11. 1998 v 18:00 hodin se v Informačním centru v Pardubicích na třídě Míru sešli následující pánové:

  1. pan Miloslav Šimek (podnikatel)
  2. pan Mgr. Miloslav Stříteský (ředitel konzervatoře)
  3. pan Ing. Antonín Růžek (podnikatel)
  4. pan Prof. Jiří Filip (akademický malíř)
  5. pan Josef Hrstka (pracující)
  6. pan Pavel Daněk (podnikatel)
  7. pan Luděk Šorm (podnikatel)
  8. pan Libor Rybička (podnikatel)
  9. pan Arch. Jiří Hác (podnikatel)
  10. pan Jiří Paleček (důchodce) - zástupce Klubu přátel Pardubicka

V úvodním slovu seznámil pan Šimek přítomné se smyslem a účelem spolku. Pan Ing.Růžek podal kratší zprávu o historii hradu jakož i o snahách, které byly v minulosti učiněny pro záchranu hradu. Pan Šimek přečetl dopis pana Jiřího Daška a zahájil tuto první schůzi. Následně pan Mgr.Stříteský obeznámil přítomné se stanovami Spolku. K těmto stanovám se vyjádřil pan Arch.Hác. Konstatoval, že stanovy jsou navrženy s dostatečnou volností, aby se členství a práce ve spolku mohli zúčastnit jak občan‚ tak právnické osoby. Pan Ing.Růžek navrhl řadu přítomných osob do funkcí, které je nutno ze zákona ustavit. O navržených proběhla debata. Pan Šimek rozdal přítomným vytištěné přihlášky do spolku, za účelem dalšího získání členů a obeznámil přítomné o možnostech a směrech získávání nových členů. V 18:30 hodin se konalo hlasování, při kterém navržené osoby souhlasili a přijali funkce, do kterých byli navrženi.

Funkce:

Revizní komise:

Zodpovědnost při správě spolkového účtu přebírají předseda a pokladník a sice tím způsobem, že k názvu spolku připojí oba jmenovaní své podpisy. Pokladní limit hotovosti, kterou bude disponovat pokladník odsouhlasí Valná hromada. Do konce měsíce listopadu předloží zvolení funkcionáři vlastní fotografie velikosti (pas) zapisovateli.

Předsednictvo spolku stanovilo termín první Valné hromady na den 8. prosince 1998 v 18 hodin a sice v budově Domu hudby v Pardubicích. Proběhla konstruktivní debata o stylu a formě provedení této schůze.

Podněty:

Programové prohlášení vypracuje předsednictvo do 30. 11. 1998. Program první Valné hromady vypracuje jednatel do 15. 11. 1998. Předseda spolku svolá další schůzku předsednictva na 16. 11. 1998 v 18 hodin do restaurace Bílý koníček na svůj účet.

Ustavující schůze byla ukončena v 19.45 hodin.

V Pardubicích dne 5. 11. 1998


info@kuneticka-hora.cz